برگزاری رویدادهای تخصصی سرمایه گذاری

دبیر ستاد اقتصاد دانش بنیان ارس از برگزاری رویدادهای تخصصی جذب سرمایه برای شرکتهای دانش بنیان و فناور در ارس خبر داد.

رویداد جذب سرمایه ارسwww.arasfz.ir